Prelogopedie

Een prelogopedische behandeling  is individueel en duurt inclusief administratietijd, 60 minuten. Voor de jonge kinderen met voedingsproblemen geldt dat de behandeling meestal aan huis plaats vindt, zodat kan worden aangesloten bij een voedingssituatie thuis. Tijdens het anamnesegesprek worden zoveel mogelijk gegevens verzameld over de voorgeschiedenis van het kindje en de hulpvraag van de ouders. Door tijdens een eetsituatie te observeren en de vaardigheden van de mond te onderzoeken, wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht. Daarna wordt een  behandelplan opgesteld met de ouders. De verwijzers worden geïnformeerd via een schriftelijke rapportage. Ouders krijgen adviezen over bijvoorbeeld de manier van aanbieden van de voeding of de materialen die zij kunnen inzetten om de voeding beter te laten verlopen. Soms kan de prelogopedist in overleg met de verwijzer (huisarts, consultatiebureau arts, kinderarts) een collega betrekken, wanneer  de problematiek om samenwerking vraagt met bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ergotherapeut. Renate Spanjers Logopedie is gevestigd in ’t Groeihuys waar ook een kinderpsychologiepraktijk, kinderergotherapiepraktijk en diëtiste is gevestigd.

etendrinken

Kinderlogopedie

Een reguliere logopedische behandeling duurt inclusief administratietijd, 30 minuten en vindt plaats op de praktijk van Renate Spanjers Logopedie in ’t Groeihuys. Omdat bij een aantal kinderen die voor logopedie naar ’t Groeihuys komen, meerdere disciplines  betrokken zijn, worden de therapieën zoveel als mogelijk aansluitend gepland. Zo wordt de belasting voor kind en ouders niet te groot. Het kan ook voorkomen dat de behandelingen in combinatie met elkaar gepland worden, wanneer dat nodig is om een behandeldoel te bereiken. Na een anamnesegesprek, observatie en onderzoek wordt in overleg met ouders een behandelplan opgesteld. De verwijzer wordt via rapportage op de hoogte gehouden.